Bestyrelsen

Formand:

Henrik Andreasen

Næstformand:

Gert Aagesen

Medlemmer:

Jeanette Kiegstad

Johnny Nielsen

Martin Pedersen

 

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

§ 1                Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Kunsten at redde liv

Foreningens, der har hjemsted i Randers Kommune og er stiftet den 05.08.2012, er underlagt Foreningens nedenstående love og bestemmelser.

§2 Formål

§ 2                Formål

Foreningens formål er gennem indsamling, sponsorering og aktiviteter at indsamle penge til 1. hjertestartere til forskellige foreninger og 2. Penge ind til områder der kan være med til at hjælpe udsatte personer i Danmark.

§3 Medlemmer

§ 3                Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig Foreningens formål.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket, som afleveres i Foreningens postkasse.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Foreningen eller via mail.

 

§4 Udelukkelse og eksklusion

§ 4                Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§5 Ordinær generalforsamling

§ 5                Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af Juli måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle Foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på Foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til §9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag på foreningens hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand i lige år
  7. Valg af kasserer i lige år
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år)
  9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  10. Eventuelt
§6 Ekstraordinær generalforsamling

§ 6                Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

§ 7                Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen er Foreningens daglige ledelse og repræsenterer Foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører Foreningens, arkiveres på forsvarlig vis.

Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af det budgetansvarlige bestyrelsesmedlem.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§8 Regnskab og revision

§ 8                Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Revisorerne skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede.

§9 Foreningens opløsning

§ 9                Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.